آپدیت
Dictionary Pro
Dictionary Pro Pro v7.0.2
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Longman Dictionary of English
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Oxford Shorter English Dictionary
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Pleco Chinese Dictionary
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Oxford Dictionary of Astronomy
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
BlueDict Pro
BlueDict Pro v7.8.2
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Dorland’s Illustrated Medical
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Speech to Text Translator TTS
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Dictionary.com Premium
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Microsoft Translator
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]