آپدیت
Dictionary Pro
Dictionary Pro Pro v8.0.1
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Longman Dictionary of English
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Oxford Shorter English Dictionary
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Pleco Chinese Dictionary
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Oxford Dictionary of Astronomy
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
BlueDict Pro
BlueDict Pro v7.8.2
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Dorland’s Illustrated Medical
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Speech to Text Translator TTS
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Microsoft Translator
Microsoft Translator v3.2.255b f31a3f910
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Advanced English Dictionary and Thesaurus Premium
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]